NEONATOLOGICKÉ DNY 

Aktivní  účast – uzavřeno

Způsob přihlášení k aktivní účasti

Termín pro zaslání přihlášky
k aktivní účasti do 15. 9. 2022

Každý přednášející nebo autor posteru musí být zároveň zaregistrován jako účastník konference a uhradit registrační poplatek. 
Pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je možné použít pouze tento on-line formulář.
Prosím věnujte pozornost pokynům k formátu zaslaného abstraktu. 

Požadavky na formát a obsah abstraktu.

 • Jazyk: čeština
 • Druh písma: Calibri, 11 bodů
 • Řádkování: jednoduché
 • Název souhrnu jasně vystihující podstatu zkoumané problematiky
 • Jména autorů uvádějte: Iniciála křestního jména, příjmení. Jména uvádějte bez titulů
 • Podtrhněte jméno prezentujícího autora. (např. J. Novák1,)
 • Uveďte pracoviště: 1Pracoviště, 2Pracoviště

Délka abstraktu: Max. 1800 znaků vč. mezer (pouze text abstraktu bez názvu, jména autora a pracoviště)

Pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

Členění abstraktu:

 • Úvod
 • Cíl studie – stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou)
 • Soubor pacientů a metodika – stručný popis užitých metod  objasňující, jak bylo dosaženo výsledků
 • Výsledky – stručný souhrn
 • Závěr – zhodnocení získaných výsledků

Tabulky a obrázky posílejte v separátních přílohách v registračním formuláři.

Označte název souboru příjmením prezentujícího autora, pokud má autor více prezentací, použijte číslování za jménem. Např. Novak1.doc

Uveďte preferovanou formu prezentace: přednáška nebo poster

Povinné přílohy k abstraktu

 • Stručný životopisný medailon prezentující osoby (délka max. 800 znaků vč. mezer) obsahující informace o dosaženém vzdělání, vědeckých pracích, současném působení v medicínské praxi a na akademické půdě. Souhrn vědecké a výzkumné činnosti a vědeckých prací vydaných ve spojitosti s ní. Počet článků, citací, H-index.
 • Vaše aktuální portrétová fotografie v minimálním rozlišení 1600×1200 px 
 • Oba tyto dokumenty prosím vložte jako separátní přílohu do přihlašovacího formuláře, popř. pošlete e-mailem na alena@boosterevent.cz.

Důležitá upozornění:

Za obsahovou i formální stránku odpovídá autor abstraktu

Autoři, kteří nedodají abstrakt v požadované formě a termínu, nebudou zařazeni do sborníku abstraktů

Po odeslání formuláře Přihlášení k aktivní účasti bude automaticky vygenerované potvrzení zasláno na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři

Pokud potvrzení neobdržíte (ani do složky spam) nejpozději do 60 minut od odeslání formuláře, kontaktujte nás na e-mailové adrese alena@boosterevent.cz

Pokud byste potřebovali upravit již zaslanou přihlášku, NEVYPLŇUJTE znovu formulář, ale kontaktujte nás na emailové adrese alena@boosterevent.cz

Úpravy abstraktů je možné realizovat nejpozději 30. 9. 2022.

Vyrozumění o přijetí přihlášky k aktivní účasti a formě prezentace

 • Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky či posteru informováni věděckým výborem kongresu nejpozději do 22. 8. 2022 prostřednictvím e-mailu uvedeného v registračním formuláři.

 • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
 • Vědecký výbor kongresu ocení nejlepší postery.